چهار شنبه 15 آذر 1396
تعداد بازدید: 344

SUCTION MODULE

ساخت ماژولهای پمپ گل حفاری 12P160 که بیش از 10000PSI فشار کاری دارد

ساخت ماژولهای پمپ گل حفاری 12P160 که بیش از 10000PSI فشار کاری داردطراحی و پیاده سازی: راد وب